Integritetspolicy

Integritetspolicy

Läs mer

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data. Vi följer de regler som finns för personuppgiftsbehandling, bl.a. den nya dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation).

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version här på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR


För ändamålet Köp och beställning, med rättslig grund avtal, laglig förpliktelse samt samtycke:

 Kontaktinformation: Detta inkluderar namn, adress, e-postadress och telefonnummer som behövs för att hantera köptransaktioner och leverans av beställda produkter eller tjänster.
 Betalningsinformation: Uppgifter relaterade till betalning, såsom kreditkortsnummer, faktureringsadress, utgångsdatum och säkerhetskod, samlas in för att behandla betalningar och slutföra köptransaktioner.
 Orderinformation: Detta inkluderar detaljer om de produkter eller tjänster som köpts eller beställts, såsom produktbeskrivningar, kvantitet, pris och storlek.
 Leveransinformation: Uppgifter relaterade till leveransadresser och leveransinstruktioner samlas in för att säkerställa att beställda produkter levereras till rätt plats och inom rimlig tid.
 Kommunikationshistorik: Information relaterad till kommunikation angående köp och beställningar, såsom orderbekräftelser, leveransaviseringar och kundtjänstförfrågningar, samlas in för att hantera kundsupport och tillhandahålla nödvändig information till kunderna.

För ändamålet kommunikation, med rättslig grund avtal, samtycke samt berättigat intresse:

 Kontaktinformation: Kunderna kan ombedjas att lämna sina kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress, telefonnummer eller postadress, när de kommunicerar med webbplatsen via kontaktformulär, e-postmeddelanden eller andra kommunikationskanaler.
 Kommunikationsinnehåll: Alla meddelanden, frågor, feedback eller andra former av kommunikation som kunderna skickar till webbplatsen kan sparas och arkiveras för att hantera kundernas förfrågningar och ge svar på deras kommunikation.
 Kommunikationshistorik: Information om tidigare kommunikation mellan kunden och webbplatsen, inklusive datum, tidpunkt och innehåll i kommunikationen, kan sparas för att möjliggöra fortsatt kommunikation och för att se till att kunden får kontinuerlig support och service.
 Kundsupportsinformation: Om kunden kontaktar kundsupport för hjälp eller support kan uppgifter som rör ärenden, felrapporter och lösningar dokumenteras och sparas för att tillhandahålla effektiv kundservice och för att förbättra kundsupportprocessen.
 Kommunikationskanaler: Information om vilka kommunikationskanaler kunden föredrar, såsom e-post, telefon eller chatt, kan samlas in för att anpassa kommunikationen och leverera support på det sätt som kunden föredrar.

För ändamålet tjänstefunktioner, med rättslig grund avtal, laglig förpliktelse samt samtycke:

 Inloggningsuppgifter: Användaruppgifter som användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågor samlas in för att autentisera kunden och ge åtkomst till tjänstefunktioner.
 Personlig information: Uppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer samlas in för att skapa och hantera användarprofiler och för att anpassa tjänstefunktioner efter kundens behov och preferenser.
 Kommunikationsdata: Information relaterad till kommunikation mellan användare och tjänsten, såsom chattmeddelanden, e-postmeddelanden och kommentarer, kan samlas in för att möjliggöra kommunikation och interaktion mellan användare och för att förbättra tjänstens funktionalitet.
 Transaktionsuppgifter: Om tjänsten innebär transaktioner, såsom köp av produkter eller tjänster, samlas uppgifter relaterade till transaktioner, inklusive betalningsinformation och köphistorik, in för att hantera betalningar och leveranser.
 Användarbeteende och prestandadata: Data om användarbeteende på webbplatsen såsom besökta sidor, klickmönster, användningstid och prestanda, samlas in för att förstå hur användare interagerar med tjänstefunktioner och för att optimera användarupplevelsen.
 Enhetsinformation: Uppgifter om användarens enhet, såsom enhetstyp, operativsystem och skärmstorlek, kan samlas in för att anpassa tjänstefunktioner till olika enheter och plattformar.

För ändamålet säkerhet, med rättslig grund laglig förpliktelse samt samtycke:

 Loggfiler: Informationen om användarens aktivitet på webbplatsen, såsom IP-adresser, webbläsartyp, besökta sidor och tidpunkter för åtkomst, samlas in för att övervaka och analysera användarbeteende samt för att identifiera och förebygga eventuella säkerhetsincidenter.
 Inloggningsuppgifter: Uppgifter relaterade till användarkonton, såsom användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågor samlas in för att säkerställa att endast auktoriserade användare får åtkomst till sina konton och för att förhindra obehörig åtkomst.
 Användaråtgärder och beteendemönster: Information om användarbeteende, till exempel inmatningsmönster, klickmönster och interaktion med olika delar av webbplatsen, övervakas för att upptäcka ovanligt eller potentiellt skadligt beteende som kan indikera säkerhetsrisker, såsom försök till bedrägeri eller intrångsförsök.
 Säkerhetsåtgärder och skydd: Uppgifter relaterade till användning av säkerhetsfunktioner och skyddsmekanismer, såsom brandväggar, antivirusprogram och krypteringsteknik, samlas in för att övervaka prestanda och effektivitet av dessa åtgärder och för att identifiera och åtgärda eventuella säkerhetsproblem.
 Kommunikationsdata: Information relaterad till kommunikation mellan användare och webbplatsen, såsom e-postmeddelanden, chattmeddelanden och kontaktformulär, samlas in för att övervaka och säkerställa att kommunikationen är säker och för att identifiera och hantera eventuella säkerhetsrisker eller hot.

För ändamålet krav och rättsliga skyldigheter, med rättslig grund laglig förpliktelse, avtal samt samtycke:

 Personlig information: Uppgifter som namn, adress, födelsedatum, och kontaktuppgifter samlas in för att uppfylla lagliga krav gällande identifiering av användare och för att tillhandahålla tjänster eller produkter enligt lagens bestämmelser.
 Betalningsinformation: Uppgifter relaterade till betalning, såsom kreditkortsnummer, faktureringsadress och betalningshistorik, samlas in för att uppfylla lagliga krav och regler för ekonomisk transparens och bokföring.
 Juridiska dokument och transaktioner: Uppgifter relaterade till juridiska dokument, avtal, transaktioner och andra rättsliga processer samlas in för att uppfylla lagliga krav och skyldigheter gällande dokumentation och registrering av affärstransaktioner och juridiska handlingar.
 Kommunikationshistorik: Information relaterad till kommunikation med användare, såsom e-postmeddelanden, chattmeddelanden och telefonsamtal, samlas in för att uppfylla lagliga krav gällande kommunikationslagstiftning och beviskrav för affärstransaktioner och avtal.
 Dataretention: Uppgifter relaterade till lagring och bevarande av data kan samlas in för att uppfylla lagliga krav gällande dataretention och dataskyddslagstiftning som kräver att organisationen behåller viss information under en viss tidsperiod.

För ändamålet anpassat innehåll samt funktioner, med rättslig grund samtycke samt berättigat intresse:

 Användarpreferenser: Information om användarens preferenser och intressen, såsom val av språk, tema eller produktkategorier, kan samlas in för att anpassa innehållet och funktionerna på webbplatsen efter användarens individuella behov och önskemål.
 Tidigare aktivitet: Data om användarens tidigare interaktioner med webbplatsen, inklusive tidigare köp, besökta sidor, klickmönster och sökningar, kan användas för att skapa rekommendationer och personliga erbjudanden som är relevanta för användarens intressen och beteende.
 Geografisk plats: Om kunden har gett sitt samtycke kan uppgifter om deras geografiska plats samlas in för att leverera lokaliserat innehåll och funktioner som är relevanta för deras geografiska område.
 Enhetsinformation: Data om användarens enhet, såsom enhetstyp, operativsystem och skärmstorlek, kan användas för att optimera webbplatsens prestanda och användarupplevelse på olika enheter och plattformar.
 Köphistorik och beteendeanalys: Information om tidigare köp och beteendemönster används för att förutse användarens framtida behov och preferenser och skapa en mer personlig och relevant användarupplevelse genom skräddarsydda rekommendationer och erbjudanden.

För ändamålet analyser och förbättringar, med rättslig grund samtycke samt berättigat intresse:

 Användaraktivitet: Data om användarbeteende på webbplatsen eller inom applikationen, inklusive besökta sidor, klickmönster, interaktioner med funktioner och användningstid, samlas in för att förstå hur användare använder tjänsten och identifiera områden för förbättring.
 Användarfeedback: Information som samlas in genom användarundersökningar, enkäter, betyg och recensioner används för att bedöma användarnas upplevelse av tjänsten och för att identifiera områden där förbättringar kan göras.
 Teknisk data: Data relaterad till prestanda och teknisk användning av tjänsten, såsom laddningstider, felmeddelanden och systemloggar, samlas in för att övervaka och identifiera tekniska problem och förbättringsmöjligheter.

För ändamålet marknadsföring och reklam, med rättslig grund samtycke samt berättigat intresse:

 Demografisk information: Information om användarens ålder, kön, geografisk plats, utbildningsnivå och andra demografiska detaljer kan samlas in för att skapa målgrupper för riktad marknadsföring och reklam.
 Intressebaserad information: Data om användarens intressen, preferenser och beteenden på webbplatsen, såsom tidigare köp, besökta sidor och klickmönster, kan användas för att skapa relevanta och personliga reklammeddelanden och erbjudanden.
 Köphistorik: Information om användarens tidigare köp och köpbeteende kan användas för att förutse framtida köpintentioner och skapa målinriktade reklamkampanjer som är relevanta för användarens intressen och behov.
 Kommunikationspreferenser: Information om användarens preferenser för kommunikationskanaler och frekvensen av marknadsföringsmeddelanden kan samlas in för att anpassa marknadsföringskommunikationen och leverera meddelanden på ett sätt som är mest lämpligt och bekvämt för användaren.
 Uppmärksamhets- och engagemangsdata: Data om användarens interaktion med marknadsföringsmeddelanden, såsom öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringsgrad, kan användas för att mäta effektiviteten av reklamkampanjer och optimera framtida marknadsföringsstrategier.

Uppgifterna i registret erhålls från kunden eller från en person som kunden har bemyndigat att agera för sin räkning i vår onlinebutik/på vår hemsida. Om en användare av onlinebutiken lämnar ut personuppgifter om en annan person, till exempel vid beställning av en produkt som gåva, förutsätts det att användaren har fått samtycke från den person som registreras. Personuppgifter kan även samlas in från register som upprätthålls av offentliga myndigheter, om det är nödvändigt, inom de gränser som tillåts enligt lag.

Genom att göra en beställning i enlighet med Happy Olives onlinebutiks leveransvillkor anses kunden ha läst och godkänt denna integritetspolicy. Kunden accepterar integritetspolicyn och leveransvillkoren för onlinebutiken när beställningen görs.

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna integritetspolicy eller på de relevanta sidorna på hemsidan.

Om kunden/användaren skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd vi har erhållit.

Kundens sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av sin information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

LAGRING OCH SÄKERHET AV PERSONUPPGIFTER


Lagringsperiod för personuppgifterna
Personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för att upprätthålla kundrelationen och för att fullgöra avtalet mellan kunden och Happy Olive AB. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller dessa syften. Personuppgifter som har varit överflödiga i mer än tio år kommer att raderas från registret som inaktuella.

Vi kommer även att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter i följande fall:

 i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
 om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden
 för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken)

Utlämnande av personuppgifter till tredje part
Nödvändiga personuppgifter kan behöva lämnas ut till tredje parter som är nödvändiga för driften av onlinebutiken, såsom transportörer, programvaruleverantörer, offentliga myndigheter eller leverantörer. Personuppgifter kommer aldrig att lämnas ut till tredje part utan en legitim anledning.

Vi kan lämna ut kundens personliga information till alla medlemmar i vårt företag, till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer om det är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan även lämna ut din personliga information i följande fall:

 i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
 i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden
 för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken)
 till en ev köpare (eller en ev blivande köpare) av vårt företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja
 till alla personer som vi rimligen anser skulle kunna begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen

Vi kommer inte att lämna ut kundens personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut eller överföras utanför EU eller EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) av den registeransvarige. En eller flera av företagets tjänsteleverantörer kan dock lagra uppgifter utanför EU eller EES.

Din personliga informations säkerhet:

 Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
 E-handelsservern är SSL-säkrad och data överförs endast via en SSL-säkrad anslutning.
 Endast de personer som behöver informationen för att utföra de nödvändiga funktionerna och funktionerna i onlinebutiken har tillgång till den lösenordsskyddade databasen.
 Happy Olive AB säkerställer laglig behandling av personuppgifter för de registrerade genom avtalsenliga arrangemang.

Kunden medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Kunden ansvarar för att hålla ett ev lösenord för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be kunden om sitt lösenord (förutom när kunden loggar in på vår hemsida).

INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING
Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i.

Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.

DE BERÖRDA PERSONERNAS RÄTTIGHETER


Individer vars personuppgifter behandlas har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

Rätten till tillgång

Den berörda personen kan vända sig till oss för att ta del av all personlig information vi har om denne. Tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 Skriftlig begäran om tillgång skall undertecknas och skickas till integritetsansvarig (se nedan).
 Tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet
 Betalning av 150 kr i avgift för administrationskostnader.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Rätten till rättelse
Den berörda personen har rätt att begära att inexakta, felaktiga eller föråldrade uppgifter om denne korrigeras. Den berörda personen kan skicka eventuella tillägg till felaktiga eller föråldrade personuppgifter skriftligen till den kontaktperson som ansvarar för registret (se nedan).

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Rätten till radering
Den berörda personen har rätt att begära att uppgifter om denne raderas från registret, eller att uppgifter överförs från ett system till ett annat.

Rätten till begränsning av behandling
De berörda personerna har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska personuppgiftsansvarig informera den berörda personen om detta.

Rätten att göra invändningar
De berörda personerna har rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter.

De berörda personerna har rätt att invända mot att deras uppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, kommer inte dina personuppgifter att behandlas för sådana ändamål.

Rätten till dataportabilitet
Den berörda personen har rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll. Vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att personuppgifterna behandlas med stöd av ett samtycke från den berörda personen eller för att uppfylla ett avtal. Det gäller endast sådana personuppgifter som den berörda personen själv har lämnat.

Rätten att återkalla ett samtycke (om tillämpligt)
De berörda personerna har rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter.

Rätten att invända mot automatiserade beslut (inklusive profilering)
N/A - Inget automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering utförs.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 STOCKHOLM

PERSONUPPGIFTSANSVARIG


Joni Pyrstöjärvi
joni@happyolive.se

De berörda personerna har möjlighet att lämna förfrågningar och klagomål även till följande e-mail adress:

butik@happyolive.se

BESTÄLL
DIREKT